MTS         

 

       2007-2008

 • הקמה וניהול של מרכז התיעוד - ניהול מסמכים בפרויקט הרכבת הקלה בת״א.
 • הקמת מחלקת ניהול המסמכים כולל אפיון המערכת, קיום מכרז והטמעתה בקרב משתתפי הפרויקט. 
 • מיפוי והגדרת צרכים ודרישות חוזיות ורגולטוריות והטמעתם באמצעות תהליכים ונהלים. 
 • חבר בצוות ניהול השינויים - אחריות לניהול המסמכים הקושרים להוראות שינוי, תביעות, תביעות עתידיות ועוד. 
 • יצירה, הפקה והגשה של כל חבילות מסמכי התכנון למדינה כולל בקרה כספית רציפה תוך כדי תיאום ושיתוף פעולה רציף עם המחלקה המשפטית, המחלקה המסחרית ובתאום וועדת ניהול השינויים.
 •  
 • מכרז הרכבת הקלה בת"א -ניהול, תכנון והפקה בקבוצת MTS

 

 • ניתוח כרך "ההזמנה להציע הצעות (Invitation to Tender) "במסמכי החוזה והכנה של מסמכי ההצעה על פי דרישות החוזה. 
 • איסוף הנתונים, הדוחות והקבצים ואיחודם בהתאם להוראות החוזה. 
 • ניהול, תכנון והפקה של מסמכי ההגשה בפרויקט הנ״ל בשלב א' ובשלב ב' (2006) כחלק מההצעה המשופרת כולל ניהול פיננסי והתנהלות מול ספקים. 
 • הכנת מסמכי החוזה לחתימה מול המדינה וחתימתם.

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

בזלת יעוץ בע"מ         ת.ד. 967, כרכור 3710901       טלפון: Tel (++972) 054-4250789       דואל: Email: nitsan@bazelet.com​  

בזלת יעוץ בע"מ

ת.ד. 967, כרכור 3710901

טלפון: 054-4250789

דואל: nitsan@bazelet.com​